Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Reklama Centrum, s.r.o., se sídlem Praha 9, Kardašovská 394/2
IČ: 170 47 692
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro veškeré smluvní vztahy mezi naší společností REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o. jako prodávajícím a kupujícím. Podmínky jsou v rámci e-shopu i při uzavření smlouvy každému přístupné na stránkách prodávajícího a rovněž tak jsou součástí Katalogu prodávajícího v písemné podobě.

2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

 

II. Kupní smlouva

1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejiž součástí jsou i tyto podmínky.

2. Smluvní vztah vzniká na základě písemné objednávky ze strany kupujícího (poštou, faxem, e-mailem či osobně) a jejím písemným potvrzením ze strany prodávajícího (poštou, faxem, e-mailem či osobně) nebo uzavřením kupní smlouvy.

3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

4. Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost podpisem kupní smlouvy nebo potvrzením ze strany prodávajícího.

5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

6. Uzavřením kupní smlouvy (má se na mysli i písemné potvzení obejdnávky ze strany kupujícího) kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto Podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito Podmínkami detailně seznámil a byl dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

 

 III. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění je dodávka reklamních a dárkových předmětů bez potisku (dále jen Zboží) nebo s potiskem (dále jen Služby). Minimální hodnota objednaného zboží je stanovena na částku 2.000,-Kč bez DPH.

 

IV. Kupní cena a Platební podmínky

1. Kupní cena za Zboží a Služby je stanovena písemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím na základě cen uvedených v katalogu nebo zvlášť vydaným ceníkem, platným ke dni uzavření kupní smlouvy či přijetím objednávky od kupujícího. Slevy z kupní ceny jsou možné, a to na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží a Služby kupní cenu včetně DPH a s tím související náklady na dopravu, balné a jiné.

2. Ceny v katalogu nebo ceníku jsou bez DPH. Cena Zboží napájeného baterií nezahrnuje cenu baterie, pokud není v Katalogu uvedenou jinak.

3. Cena Zboží nezahrnuje náklady na balení zboží. Balné bude účtováno ve výši 1% z ceny zboží (minimálně 40,-Kč za každou krabici).

4. Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu. Náklady na dopravu, balné, případně recyklační poplatky budou účtovány ve faktuře samostatně.

5. K ceně Zboží se připočítává přirážka 150,-Kč v případě nesplnění minimální hodnoty zboží stanoveném v čl. III.

6. Ceny Služeb (potisku) nezahrnují grafické zpracování podkladů a technickou přípravu pro tisk.

7. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen Zboží a Služeb.

8. Způsoby úhrad za Zboží a Služby :

a. zálohovou platnou předem

b. platbou v hotovosti

c. platbou na dobírku

d. platbou po dodání zakázky na základě fakturace, a to pouze po dohodě mezi účastníky smluvního vztahu.

 

V. Faktura

1. Faktura jse splatná do 14ti dnů od jejího vystavení, pokud se strany nedohodnou jinak. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s platbou, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení.

2. Prodávající může plnit a fakturovat i částečné plnění objednávky a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít a fakturu v době splatnosti zaplatit.

3. Kupní cena za dodané Zboží a Služby, ani její část nesmí být kompenzována zápočtem vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu nebo pohledávkou jiných osob, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Sjednání zálohové platby začíná dnem připsání předepsané zálohové platby na účet prodávajícího.

 

VI. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta se stanoví u Zboží na 1 - 5 týdn, u Služeb na 3 - 5 týdnů

2. Dohodou mezi účastníky lze lhůtu zkrátit, a to za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby kupujícího a možností prodávajícího.

3. U zakázek s potiskem je kupující povinen do 1 pracovního dne od zaslání objednávky dodat prodávajícímu podklady pro tisk a 1 pracovního dne od zaslání grafických náhledů pro tisk je písemně odsouhlasit. V případě prodlení kupujícího nedodáním podkladů či neodsouhlasením grafických návrhů, prodlužuje se dodací lhůta o počet dnů, po které je kupující v prodlení.

4. Místem plnění dodávky je sklad na adrese Kardašovská 2, Praha 9.

 

VII. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

1. Kupující, který není spotřebitelem, nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží a Služeb až po úhradě celé kupní ceny. V případě kupujícího, který je spotřebitel, nabývá vlastnictví uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy a zaplacením celé kupní ceny.

2. Prodávající nenese odpovědnost za kvalitu potisku při dodání nekvalitní a nejednoznačné přelohy k potisku, včetně nepřesného určení barev a umístění potisku na předmětu smlouvy. Rovněž z těchto důvodů není prodávající v prodlení se splněním zakázky.

3. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, že objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě informuje písemně kupujícího, a to buď v dodacím listě nebo faktuře o částečném plnění dodávky, případně o náhradním termínu dodávky nebo důvodech nemožnosti plnit dodávku v dohodnuté lhůtě. Prodávající má právo prodloužit termín plnění nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu v tomto případě nevzniká právo na náhradu škody vzniklou nesplněním dodávky.

4. Je-li kupující spotřebitelem vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.

5. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

6. Při nevyzvednutí hotové zakázky bez potisku, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty zakázky, v případě zboží s potiskem je povinen kupující zaplatit smluvní pokutu ve výši 80% z hodnoty zakázky.

7. V případě skladování hotové zakázky delší než 10 dnů po vystavení dodacího listu, je povinen kupující zaplatit poplatek za skladování ve výši 0,05% z kupní ceny za každý započatý den.

8. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky +- 5%.

 

VIII. Nároky z vad

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodným pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

3. Je-li kupující spotřebitel, činí záruční doba 24 měsíců a běží ode dne převzetí zboží.

4. Je-li kupující, který není spotřebitel, činí záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje, tj. předání zboží přepravci nebo osobním převzetím.

5. Záruka se nevztahuje na opotřebovaní zboží jeho obvyklým užíváním, poškození zboží jeho nevhodnou dopravou nebo skladováním. Záruka se dále nepoužije na zboží nevhodně použité, namontované, demontované nebo poškození při pomtáži či demnotáži.. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená vnějšími událostmi.

6. Uplatnění reklamace : písemně e-mailem, poštou, e-shop, uvedení důvodů reklamace, zaslání zboží na adresu prodejního místa.

7. Oprávněné reklamace je prodávající povinen vyřídit ve lhůtě do 60 dnů, s ohledem na druh zboží, lze tuto lhůtu prodloužit z důvodu posouzení vad výrobcem. Prodávající je povinen informovat kupujícího o průběhu reklamačního řízení, prodloužení lhůty.

8. V případě uznání reklamace, prodávající nahradí pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží a v případě potisku, pouze do sjednané ceny potisku.

9. Prodávající je povinen uznanou reklamaci vyřídit odstraněním vady, výměnou zboží nebo vadné součásti, dobropisem, slevou z kupní ceny, vše ve smyslu platných ustanovení NOZ.

10. Uplatněná reklamace kupujícím nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedhonou-li účastníci jinak.

 

IX. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

1. Ustanovení tohoto článku Podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. V souladu s příslušným ustanovením NOZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (http://www.reklama-centrum.cz), jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

 

X. Právo odstoupit od smlouvy

1. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy, jestliže je kupující v prodlení s úhradou zálohy více než 14 dní nebo v případě v rozporu s NOZ. V takovém případě má právo na vrácení zboží i byť částečného plnění podle kupní smlouvy. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu ve lhůtě 10 dnů od odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smouvy ze strany prodávajícího z důvodů uvedených v tomto odstavci zaplatí kupující 20% ceny z hodnoty objednané zakázky bez potisku a 80% ceny z objednaného zboží v případě potisku. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu.

2. Kupující, který není spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy pro hrubé porušení smlouvy a dále podle podmínek stanvoených v NOZ.

 

XI. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícho po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávající svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s vyjímkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží, těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícícho doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřeý archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 

XII. Kontaktní údaje prodávajícího

REKLAMA CENTRUM, s.r.o.
Kardašovská 394/2, 198 00 Praha 9
e-mail: info@reklama-centrum.cz
web: www.reklama-centrum.cz

 

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejich uzavření.

2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2014

4. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

5. Zboží dodávané společností REKLAMA CENTRUM, spol.s r.o. je určeno výhradně k reklamním a propagačním účelům.

 

COPYRIGHT 2017 REKLAMA CENTRUM
Powered by WR Shop